Hopp til hovedinnhold

Områdets historie

Kittilbu Utmarksmuseum ligger i et område med spor av menneskelig aktivitet helt tilbake til steinalderen.

  • Utsikt fra Kittilbu mot Dokkfløyvatnet.

Vassdragsutbygging og arkeologiske funn

Stortinget bestemte i 1985 å gi Oppland Energiverk konsesjon til å utnytte ressursene i Dokkfløy i Gausdal Vestfjell til kraftproduksjon. Utgravingene som gikk over tre år gav ny kunnskap om tidligere tiders bruk av området rundt Dokkfløy i Gausdal Vestfjell, og verdifull historie ble avdekket. Ingen hadde ant dimensjonene på den menneskelige aktiviteten i dette lavfjellsområdet, og aldri før har en utbygging ført til at så mange fornminner ble borte for alltid.

Likevel taler sporene i terrenget tydelig, mange minner er bevart. Noe av dette kan oppleves ved besøk på museet eller ved å gå kultur- og naturstien på Kittilbu.

Elgtrekk og fangstgroper

Funn forteller om at menneskene holdt til på Kittilbu allerede i steinalderen. Her var det et stort matfat - ikke minst elgen i skogen og fjellet og fisken i vann og elver. Sporene etter omfattende fangst av elg sees i første rekke i form av groper som ligger i rekker helt fra Dokkfløy og Kittilbu og videre nordover i fjellet mot Espedalen og Skåbu. Over tusen fangstgroper i området vitner om en enorm fangst og utnyttelse av elgen fra de siste århundre før Kristi fødsel og opp mot 1800-tallet, i kanskje Europas mest spesielle elgtrekk.

Jernutvinning

Men det var ikke bare elgen som trakk folk til området. Ved Dokkfløy finnes jernrike myrer, og utvinning av jern fra myrmalm foregikk i stor stil fra eldre jernalder og helt fram til bergmalmen overtok på 1400-tallet. I perioder kan en snakke om en industri. Størst aktivitet var det i middelalderen rundt 1200-tallet. I dag utvinnes det fortsatt jern på Kittilbu, men nå for forskning og formidling. Dette kan oppleves på temadager eller som gruppearrangement.

Seterdrift

Utover på 1700 og 1800-tallet økte antall seterbruk i Gausdal Vestfjell og på Kittilbu var mange setrer i drift, men i dag er det få aktive setrer. Utmarksmuseet har kjøpt Volden seter, som ligger langs kulturstien, og bygger opp en aktivitet med seteropplevelser der vi forsøker å holde kunnskapen om en gammel tradisjon i hevd. Volden seter er en seter fra 1860-tallet som står omtrent slik budeia forlot den rundt 1940. Her servers det blant annet seterlunsj på flere søndager i sommersesongen.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1