Hopp til hovedinnhold


Randsfjordmuseet forvalter totalt 70 kulturhistoriske bygninger, og kulturminneanlegg. 

Disse er ligger spredt i museumsregionen fra Kittilbu i Gausdal i nord til Harestua i Lunner i sør. 

Fartøysamlingen består av lasteskipet M/S Brandbu, samt ni mindre trebåter.

  • 1/2
  • 2/2

Samlingene representerer et stort spenn i alder, sosial tilknytning, bruksområde og byggeteknikk, og er dermed kilde til mye kunnskap om materialkvaliteter, regional byggeskikk, stilhistorie, boforhold, håndverk og arbeidsliv på Hadeland, i Land og i Gausdal. 

Et viktig element i forvaltningsarbeidet er å bidra til kunnskapsoverføring og å ivareta håndverkerkompetanse. Slik er museet også en viktig arena for videreføring av immateriell kulturarv. 

  • 1/2
  • 2/2
  • Molstadkvern mølle

Bygningsantikvarisk samling

Flertallet av bygningene i antikvarisk samling ligger i de to friluftsmuseene i Randsfjordmuseet og eies av museet. 

Andre  bygninger ligger fortsatt i sin opprinnelige kontekst og i et kulturmiljø. Herunder finner du blant annet utløer i Dokkadelta, forpakterboligen/drengestua på Jevnaker prestegård og Volden seter i Kittilbu setergrend. 

Fem av bygningene er i privat eie, slik som Rudsætra (krigsminne) på Harestua og Molstadkvern mølle på Jaren.

  • Hvalbyhaugen, snittegning.


Til Lands Museum ble de første bygningene flyttet på 1930-tallet. Hovedvekten av de 31 bygningene som inngår i bygningsantikvarisk samling er fra 1700- og 1800-tallet, og anskaffet i perioden 1950-2000. 

Bygningene er i all hovedsak knyttet til bonde- og embedsstand, husmenn og utmarksdrift, med den staselige Thomlebygningen som en representant for de mange rike skogeiendommene i Land-regionen. På tomten finner vi også fire av de seks fredede bygningene museet forvalter, tre av disse kommer fra Søndre Land og er spesielle representanter for eldre byggeskikk og lokalhistorie.

Hadeland Folkemuseum ble etablert som et av landets første friluftsmuseer. Hovedvekten av de 25 bygningene herfra i bygningsantikvarisk samling er fra 1800-og 1900-tallet og flyttet i perioden 1913-1975. 

De første bygningene som ble flyttet til museet ble satt opp dels for å vise en bestemt bygningsstil og utviklingen av denne. Etter hvert ble også tunstruktur og sosial kategori inkludert. Karakteristisk for samlingen kan likevel sies å være representasjonen av ulike verksteder for håndverk og småskalaindustri, råvareforedling og byggeteknisk variasjon.

Fartøysamlingen

Museet har en liten samling åpne farkoster i tre. Den eldste er en stokkebåt funnet på Gjerdingen i Lunner kommune. Utover denne er det primært klinkbygde robåter til bruk ved fløtning eller fiske. De fleste er av typen Randsfjordbåt (spissbåt med et etter to par årer) og prammer. Til samlingen hører utenbordsmotorer og annet båtutstyr. 

Samlingen representerer en snart forsvunnet båtbyggertradisjon i museumsregionen og er derfor en viktig kilde for dokumentasjon og forskning på både materiell og immateriell kulturarv.

Med overtakelsen av det 66 fot klinkbygde stålskipet M/S Brandbu i 2014 ble Randsfjordmuseet del av et nasjonalt fartøyvernmiljø for historiske skip. Skipet var i dårlig forfatning og har gjennomgått en totalrestaurering de siste årene. I dag ligger det ved et nyetablert havneanlegg i Røykenvik, et anlegg som er tilknyttet en eldre verkstedbygning med smie. «Havnesmia» ligger på samme sted som omlasting fra skip til jernbane foregikk, den gang Røykenvik var et sentralt trafikk- knutepunkt for person- og varetransporten som preget Randsfjorden.

Fartøyet er Norges siste innenlands lasteskip med tilnærmet opprinnelig uttrykk og har nasjonal vernestatus. Riksantikvaren og en rekke private bidragsytere er helt vesentlige støttespillere i istandsettelsen. På prosjektsiden til M/S Brandbu kan du lese mer om arbeidet som er utført. 

Kulturmiljø

Museet forvalter to industrihistoriske anlegg der bygninger og strukturer inngår i en helhet som er uløselig knyttet til omgivelsene. Samtlige anlegg ligger på Hadeland.

Fløtningsanlegget Østre Bjoneelvens Fellesfløtningsanlegg på vestsiden av Randsfjorden, på Bjoneroa, består av tre arbeidsbrakker/overnattingshytter, bruverk og damanlegget på Draget. Dette er et såkalt brøtningsanlegg for frakt av tømmer og brenneved ned til Randsfjorden, der det ble samlet i lenser og transportert videre med slepebåt. 

Anlegget tilknyttet Molstadkvern mølle ligger ved elven Vigga i Mjønvald, Jaren. Området var tidligere preget av en rekke småskala industri- og håndverksbedrifter, og Molstadkvern mølle var en av 9 møller på elvestrekningen fra Jaren til utløpet i Røykenvik. Mølleanlegget er et av få bevarte anlegg og har en vanndrevet høvel til produksjon av takflis. 

Videre leier museet gruveanlegget på Nyseter (Grua i Lunner kommune) for formidlingsformål.

Demonstrasjon av brøtning i fløtningsanlegget på Bjoneroa, fløtningsdammen Draget, 2014. Foto: Knut Sterud.

  • 1/2
  • 2/2

Bygningsvern og rådgivning

Ivaretakelse av museets bygningssamling, fartøy og kulturmiljø er siden 2021 lagt til Seksjon for Innovasjon og bevaring i Randsfjordmuseet. Samlingene har stor variasjon i kvalitet, alder, byggemetode og tilstand. I likhet med mange andre museer har tilveksten økt uproporsjonalt med driftsbudsjett og fagansatte. Samlingsutvikling og bevaringshistorikk ved de to avdelingene i museet har vært ulik og speiler forvaltningspraksis opp gjennom årene. 

Siden 2016 er bygningssamlingen sett under ett og en vedlikeholdsplan etablert for å konkretisere langsiktige og kortsiktige behov, og prioritere tiltak. En større revisjon av samlingen og tilstand ble utført i 2019, i forbindelse med Kulturdepartementets kartlegging av kulturhistoriske bygninger i museene. Resultatene fra den nasjonale undersøkelsen er publisert og kan leses her:

Bygningssamlingen på nett

Randsfjordmuseets bygningssamling er katalogisert i samlingsforvaltningsverktøyet Primus og det arbeides jevnlig med å legge inn forvaltningshistorikk, foto og annen dokumentasjon som øker kvaliteten og verdien av materialet. 


Du kan se utdrag av av bygningskatalogen vår på DigitaltMuseum.no her:

Bygningsvernrådgiver

For deg som eier et eldre hus og planlegger restaurering eller ombygging, kan du få god hjelp av museet. 

Eier du en bygning som er registrert i Sefrak (landsdekkende register over bygninger fra ca 1900 og eldre) vil det i de fleste tilfeller være nødvendig med en bygningsantikvarisk vurdering før bygningsarbeider kan starte. Det er kommune og fylke som er forvaltningsmyndighet for kulturminner i privat eie. Vår bygningsvernrådgiver bistår først og fremst eiere i å dokumentere bygningen, vurdere ulike løsninger, og ved å peke ut særlige verdier som bør hensyntas og som kan øke mulighetene for økonomisk støtte fra bl.a. Kulturminnefondet. Les mer om museets tjeneste her:

  • 1/2
  • 2/2

Kontakt:

Grethe Johnsrud

Grethe Johnsrud

Samlingsansvarlig, bygningsantikvarisk samling og fartøy

Knut Rønningen

Knut Rønningen

Bygningshåndverker Land

Seksjon innovasjon og bevaring

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1