Hopp til hovedinnhold

Naturhistorisk samling

Randsfjordmuseet arbeider gjennom de naturhistoriske samlingene med å beskrive det geologiske og biologiske mangfoldet i naturen, både i vår region og Innlandsregionen forøvrig.

  • Fjellsmelle

Museets bidrag til bevaring av naturarven skjer gjennom våre samlinger, som sier noe om hva naturarven består av. 

Museet skal òg arbeide med vegetasjonshistorie og faunahistorie, og gjennom samlinger beskrive endringer i naturen, både naturlige og menneskeskapte. 

  • Krøkle

Naturhistoriske samlinger

Våre ansatte med naturhistorisk fagbakgrunn arbeider med samlinger innen både geologi, botanikk og zoologi. 

En kjernevirksomhet ved naturhistoriske museer er taksonomi, hvor vi gjennom samlinger beskriver og navnsetter artene og variasjoner innen artene (både beskrive nye arter og revidere eksisterende arter og deres systematikk). Innenfor dette fagfeltet har Randsfjordmuseet i hovedsak bistått Naturhistorisk museum med innsamlingsarbeid innenfor museumsregionen. Dette har så langt ledet fram til minst to nye arter insekter, som er beskrevet som nye for vitenskapen. 

Blant samlingene er materiale innkommet fra privatpersoner så vel som fra det offentlige. Det er hovedsakelig gjennom museets forsknings- og dokumentasjonsprosjekter at aktiv innsamling skjer i dag.

De naturhistoriske samlinger er fordelt på:

·       Botanisk materiale: Herbariemateriale av karplanter, moser, lav, kransalger, boreprøver fra trær.

·       Zoologisk materiale: Spritsamlinger, ferskvannsmuslinger, insekt samlinger og genetaliepreparater, fiskeskjell samling, osteologisk materiale, fuglesamling (skinnlagte preparater, egg samling, vevsprøver etc.), pattedyrsamling; skinn, montasjer, vevsprøver etc.

·       Geologisk materiale: Mineraler, bergarter og fossiler.

  • 1/1
    Elvemusling er i dag en rødlistet art som har vist en sterk tilbakegang i hele Europa som følge av en rekke menneskeskapte årsaker. Døde dyr som blir funnet skylt på land blir tatt inn i museets samlinger fra elver i Vest-Oppland. De vil være tilgjengelige til vitenskapelige formål slik som genetiske studier, vannkvalitet i bekk/elv over tid etc.
  • 1/1
    Innsamling av data fra garndød storskarv fra Randsfjorden til museets zoologiske samlinger

Publikasjonsliste - Samlinger og faunahistorie

Grøndahl, F. A. & Müller, E. 2021. Storskarv i innlandsvassdrag; bestemmelse av underart med bruk av morfologiske og genetiske analyser, konsekvenser for forvaltning. Midlertidig rapport Randsfjordmuset 14 s.

Grøndahl, F. A. & Müller, E. 2021. Vegetasjons- og faunahistorie i Sørøst-Norge. Gjennom siste istid og etteristid. Randsfjordmuseet. 199 s.

Grøndahl, F. A., Müller, E., Ullring, U. & Liebe, M. 2019. Fra villrein til tamrein. De sørlige fjelltraktene mellom Valdres og Gudbrandsdalen. Villreinen 2019: 38-43

Grøndahl, FA., Øigarden, T. & Grønlien, H. 2018. Storskarv og laksand er ingen trussel mot fiskebestander i Mjøsa og Lågen. Vår Fuglefauna 41 nr. 1 s.18-25

Grøndahl, F. A. 2017. Storskarv i innlandsvassdragene. HUJON nr. 1 2017: 26-35

Grøndahl, F. A. & Granberg, P. 2014. Villrein i myr- og skoglandskap i Ringsaker og Hamar. Villreinen 2014: 46-50

Grøndahl, F. A. 2012. 25 dager på vann og brød. Tyvskyttere 1846. Hjorteviltet 101-103

Grøndahl, F. A. 2011. Åkerriksa tilbake til kulturlandskapet? Årbok for Mjøsmuseet 2011: 90-97

Grøndahl, F. A., Hufthammer, A. K., Dahl, S. O. & Rosvold, J. 2010. A preboreal elk (Alces alces L. 1758) antler from south-eastern Norway. Fauna norvegica Vol. 30: 9-12

Samlingsansvarlig

Eike Müller

Eike Müller

Førstekonservator NMF* (60% permisjon)

Seksjon innovasjon og bevaring

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1